Betingelser

Betingelser for DigiFix AS

Generelt

Kortversjon av betingelser

Informasjonsansvar

Data/informasjon

Enheter

Programvare

Ansvarsbegrensning

Endring av betingelsene for løpende avtaler

Angrefrist og oppsigelsesrett

Abonnementer

Produkter

Tjenester

Taushetsplikt

Reparasjon

Ikke avhentede produkter

Datarecovery / backup / dataoverføring

Minimumsfakturering

Behandling av persondata

Stedlig jurisdiksjon

Abonnement

Generelt

Tekniske minimumskrav

Serviceavtale

VIP-avtale

DigiFix Total Sikkerhet og DigiFix Sikkerhet

Oppsigelse

Fri support og oppsett

DigiSky

Forbehold og annet

Viktig: denne siden kan ikke kopieres, reproduseres eller brukes av andre enn DigiFix. Betalende kunder har likevel tillatelse til å skrive ut denne siden som egenreferanse.

Generelt

DigiFix AS (“DigiFix”) tilbyr ulike tjenester knyttet til diverse digitale hjelpemidler og enheter. Ved å benytte seg av DigiFix sine tjenester, godtar du også vilkårene som er skissert i disse betingelsene.  Avtalen er en lovlig bindende avtale mellom DigiFix og sluttbruker. Referanser til “vi”, “vår”, “oss” refererer til DigiFix, mens “de”, “dem”, “dine”, “deres”, “kunden” og “bruker” refererer til sluttbruker. DigiFix Total Sikkerhet omtales som DFTS og DigiFix Sikkerhet omtales som DFS.

Kortversjon av betingelser

DigiFix plikter å gjøre sitt beste for kunden. DigiFix tar ingen ansvar for kundens egen bruk av software, tjenester eller hardware (programvare, tjenester eller enheter). Kunde er ansvarlige for å følge med på endringer i generelle betingelser. DigiFix kan endre betingelser og priser for avtaler med 30 dagers varsel. Kunde plikter å si i fra om det er forhold som kan påvirke stabilitet og sikkerhet for produkter levert av DigiFix. DigiFix er ikke ansvarlig for kundes uvørenhet og egenskade. DigiFix skal gjøre sitt beste for å informere kunde, men kunde plikter å innhente informasjon selv. Varer og tjenester levert av DigiFix har ingen angrerett med mindre det er spesifisert før kjøp og i hvert enkelt tilfelle. Det er implementert “fair use” på flere av våre tjenester. Vi har bindingstid på noen av våre produkter, men ikke alle. DigiFix følger norsk lovverk. Kundes utstyr hos DigiFix er forsikret gjennom kundes egen forsikring.

Informasjonsansvar

Kunden er ansvarlig for å selv innhente informasjon om endringer i betingelsene. Våre betingelser kan til enhver tid leses på denne siden.

Data/informasjon

DigiFix fraskriver seg ethvert ansvar for informasjon som er lagret på kundens produkter og enheter. Det forutsettes at kunden har tatt sikkerhetskopi av alle viktige data før produktet blir innlevert, med mindre sikkerhetskopi er bestilt fra oss samtidig. Det forutsettes også at kunden har oppgitt all informasjon vi trenger for å kunne utføre jobben korrekt. Manglende informasjon om systemet eller utstyret som fører til at data går tapt, informasjon lekker ut eller maskinvare går i stykker er kundens ansvar. Er kunden i tvil kan det bes om et skjema som lister opp de vanligste tingene man bør tenke på. DigiFix tar gode avgjørelser på hva som er viktig og relevant, men kan ikke ta høyde for absolutt alt til enhver tid. Kunde er selv ansvarlig for informasjon, data og filer lagret hos 3. parts leverandøreres tjenester inkludert, men ikke begrenset til google, jottacloud, microsoft og apple.

Enheter

DigiFix er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for spesielle, tilfeldige, direkte eller indirekte, følgeskader eller andre skader som følge av, eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende mulighet til å kunne bruke tjenester eller programvare levert av DigiFix. Kunden er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg oppdatert på tilstanden på produkter og tjenester levert. Klarer ikke kunden selv å sjekke status på dette, er kunden selv ansvarlig for å kontakte oss, slik at vi kan sjekke opp dette. Ved innlevering av utstyr til DigiFix gjelder kundens egen innboforsikring ved brann, tyveri eller annen skade påført utstyr.

Programvare

Ulike programvare levert av DigiFix eller underleverandører av oss, er levert “som den er”, uten noen form for garanti. Du forstår og er enig i at programmer som blir gjort tilgjengelige i forbindelse med kjøp av abonnement eller annet hos DigiFix, brukes på eget ansvar og at du alene vil være ansvarlig for skader på datautstyr og eller tap av data som følge av bruk av disse. DigiFix er ikke under noen måte ansvarlig for data og innhold lagret og eller distribuert av brukeren.

Ansvarsbegrensning

DigiFix er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for spesielle, tilfeldige, direkte eller indirekte, følgeskader eller andre skader som følge av,  eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende mulighet til å kunne bruke tjenester eller programvare levert av DigiFix. Kunden er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg oppdatert på tilstanden på produkter og tjenester levert. Klarer ikke kunden selv å sjekke status på dette, er kunden selv ansvarlig for å kontakte oss, slik at vi kan sjekke opp dette. Ved innlevering av utstyr til DigiFix gjelder kundens egen innboforsikring ved brann, tyveri eller annen skade påført innlevert utstyr. Har ikke kunden egnet forsikring, eller er i tvil om dette leveres alt utstyr inn på eget ansvar.

 

Ulik programvare levert av DigiFix eller underleverandører av oss, er levert “som den er”, uten noen form for garanti. Du forstår og er enig i at programmer som blir gjort tilgjengelige i forbindelse med kjøp av abonnement eller annet hos DigiFix, brukes på eget ansvar og at du alene vil være ansvarlig for skader på datautstyr og eller tap av data som følge av bruk av disse. DigiFix er ikke under noen måte ansvarlig for data og innhold lagret og eller distribuert av brukeren.

Det samlede ansvaret for DigiFix kan ikke overskride det samlede beløp innbetalt til DigiFix i løpet av de siste tolv (12) måneder knyttet til abonnementet.

Endring av betingelsene for løpende avtaler

DigiFix forbeholder seg retten til å endre betingelsene knyttet til avtalen med minst 30 (tretti) dagers varsel. DigiFix forbeholder seg også retten til å endre, suspendere eller avslutte tjenester og abonnement, helt eller delvis etter å ha gitt beskjed til brukeren med minst 30 (tretti) dagers varsel. DigiFix forbeholder seg også retten til å endre prisene på tjenester og abonnement, også på løpende abonnement. Endringene vil tre i kraft 30 (tretti) dager etter varsling. Brukeren kan varsles via kun én eller flere av disse:
 e-post, brev, telefon eller sms, etter hva DigiFix finner som den beste løsning for varsling. Brukeren er selv ansvarlig for å ha korrekt, oppdatert kontaktinformasjon i DigiFix sitt kunderegister.

Angrefrist og oppsigelsesrett

Informasjon under forteller om eventuell angrefrist og oppsigelsesrett.

Abonnementer

Brukeren har 14 (fjorten) dager angrerett etter avtaleinngåelse uten grunn eller kostnad for bruker. Angreretten forutsetter at avtalen ble inngått over telefon, internett eller via dørsalg.  Angreretten gjelder
kun privatpersoner og ikke under noen omstendigheter bedrifter, inkludert enkeltpersonsforetak. Abonnement på avtalegiro er løpende avtaler med og uten bindingstid. Dette fremkommer fra hver avtale. Oppsigelse av løpende avtaler må skje skriftlig til DigiFix på e-post
. Ved brudd innenfor bindingstiden tilkommer bruddgebyr minimum tilsvarende resterende samlet beløp for perioden. Produkter og tjenester som leveres fordelt ut over en tidsperiode avregnes ved avtalebrudd og faktureres i tillegg til bruddgebyret. Dette gjelder også ved bruk av angrerett.

Produkter

All handel over disk i DigiFix sine lokaler innebefattes ikke av angreretten. Det er ikke angrefrist på fysiske produkter kjøpt hos DigiFix i DigiFx. Det er ikke angrefrist for digitale produkter kjøpt hos DigiFix. Det er ikke angrefrist på digitale produkter som krever installasjon og/eller aktivering. Angrerett på produkter fordrer at det produktet er uåpnet, har originalemballasje og ikke på noen måte er forringet. Ev. arbeid med å stille produktet i nytilstand blir fratrykket før refundering.

Det er ingen reklamasjon eller angrerett på produkter som er brukt feil på en måte som fører til at produktet ødelegges eller oppfører seg på feil måte. All bruk av uoriginale deler, reservedeler, tonere, blekk, papir, tilbehør, m.m. sammen med produkter kjøpt i fra DigiFix gjør at garanti og reklamasjonsrett bortfaller. Har du spørsmål om hva som er korrekt bruk eller korrekt tilbehør kan du kontakte DigiFix.

Tjenester

Det er ikke angrerett på utført arbeid. Ved reklamasjon på arbeid som er utført og betalt for har DigiFix mulighet til å forsøke å rette dette opp kostnadsfritt for kunde. Viser det seg at DigiFix ikke kan lastes for feil vil kunde belastes for utført arbeid. Om det er utført arbeid på produkter som omfattes av angrerett er det ikke angrerett på arbeidet og det kan trekkes for veditap som følge av at arbeidet må reverseres.

Taushetsplikt

Vi behandler alle kundeinformasjon, datafiler, dokumenter, bilder og annet som er knyttet til kundes utstyr i full fortrolighet. Informasjon om kunder eller informasjon knyttet til kunder sin datamaskin vil ikke på noe tidspunkt bli delt med 3. part uten kundens samtykke med mindre det er potensielt sett inkriminerende informasjon. Om vi finner ulovlig materiale anmeldes dette umiddelbart.

Reparasjon

Dersom reperasjonen overstiger lønnsomheten eller på forhånd avtalt maksimumbeløp, vil kunde bli kontaktet, jfr. ’Lov om håndtverktjenester m.m. for forbrukere’, kapittel II, oppdraget §7, 1. og 2. ledd:

§7. Plikt å frarå

’Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikkje vil bli rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.’

’Dersom tjenesteyteren under utføring får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn det forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikkje å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikkje beskjed, skal tjensteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.’

Ikke avhentede produkter

Ikke avhentede produkter vil bli kondemnert eller solgt brukt etter 3 måneder for å dekke opp evt. kostnader, jfr. ’Lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere’, kapittel VIII, forsinkelse på forbrukerens side §46 og 47.

§46. Tilbakeholdsrett.

Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det tjenesteyteren kan kreve for oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

§47. Omsorgsplikt og salgsrett

Tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg for ting som blir holdt tilbake etter §46 eller som ikke blir overtatt i rett tid av forbrukeren. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader dekket av forbrukeren. Tjenesteyteren kan selge ting som nevnt etter reglene i Lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta.

Datarecovery / backup / dataoverføring

Ved datarecovery påløper til enhver tid gjeldende minimumsgebyr for denne type jobb. Kunden vil på forhånd få et estimat på sluttsummen om ikke annet er avtalt. Store rekonstruksjon- og recovery-jobber forhåndsbetales. Det er aldri 100% garanti på backup, recovery eller dataoverføringer.

Minimumsfakturering

Dersom kunden ikke ønsker innlevert utstyr reparert, tilfaller minimumsgebyr på kr. 375,- ink. mva (kr. 300,- eks. mva) for feilsøking og prisoverslag per enhet som er feilsøkt. Ved kundebesøk vil minimum en time og en stk oppmmøte/transport bli fakturert. Ved timesbasert kundebesøk faktureres det per påbegynte time og minimum én time.

Om kunde på eget iniativ eller uten avtale på forhånd hjelper med å løse et problem gir ikke dette rett på avslag i prisen. Vi forbeholder oss retten til å avslå hjelp fra kunde. Om en jobb blir vanskeliggjort eller forlenget som følge av noe kunde foretar seg faktureres dette med gjeldene timepris. Om en jobb krever at kunden hjelper til for at problemet skal kunne løses, er dette et krav for at vi kan utføre jobben. Blir ikke dette oppfylt slik at jobben ikke kan ferdigstilles faktureres minimumsgebyr og allerede utførte arbeidstimer. DigiFix er ikke ansvarlig for informasjon og utstyr kunden ikke klarer å fremskaffe. Vi er behjelpelige med å få tak i informasjon og utstyr på kundens vegne på timepris, men vi kan ikke gi garantier for dette.

Behandling av persondata

DigiFix oppbevarer din informasjon som kreves for at våre oppgaver skal kunne løses.

Stedlig jurisdiksjon

Alle juridiske uenigheter knyttet til denne produkter, arbeid eller avtaler faller til Oslo tingrett i Norge, eller annet tvistutvalg i Oslo.

Abonnement

Dette avsnittet tar for seg våre abonnementer.

Generelt

For å kunne bruke Tjenesten må brukeren registrere seg. Avtaler beregnet på personlig bruk er forbeholdt privatkunder, og må ikke under noen omstendigheter brukes i kommersiell sammenheng uten godkjennelse fra DigiFix. DigiFix tilbyr egne abonnement og tjenester for bedrifter av ulik størrelse. Kunden er selv ansvarlig for å oppbevare sine passord og brukernavn på en sikker måte. Om kunden mister sine passordet, risikerer kunden å miste tilgang til filer og tjenester. Kunden samtykker i å umiddelbart varsle DigiFix dersom det forekommer tap av passord og/eller brukernavn til noen av tjenestene levert av DigiFix.

Abonnementer hos DigiFix registreres og belastes med avtalegiro. Du slipper faktura, regninger og andre betalinger. Alt går automatisk! Abonnementer er ikke mulig å få på faktura eller forhåndsbetalt. Det gjelder noen unntak for bedrifter.

Tekniske minimumskrav

De ulike tjenestene kan ha ulike minimumskrav for å fungere optimalt. Det kan være knyttet til brukerens eget utstyr, eller internetthastighet. Kravene gjelder både programvare, operativsystem og fysisk hardware. Er kunden usikker på om hans/hennes utstyr oppfyller minimumskravene, er kunden ansvarlig for å sjekke dette ved å kontakte DigiFix
. DigiFix hjelper med å bekrefte eller avkrefte dette. Ved anskaffelse av nytt utstyr er kunden selv ansvarlig for å
sjekke med DigiFix om dette utstyret støttes av de tjenester som kunden abonnerer på.

Serviceavtale

Serviceavtale inkluderer et fastsatt antall fjernhjelpssesjoner. All hjelp via fjernstyring av din enhet, eller hjelp per telefon regnes som en sesjon. Hver sesjon er opptil 30 min. Problemer som krever lengre tids fjernhjelp, ut over to sesjoner sammenhengende faktureres etter til enhver tid normale satser. Problemer løst i DigiFix AS sine lokaler gjelder ikke som fjernhjelpssesjoner, og faktureres etter gjeldende satser. Du får 12 sesjoner på inntil 30 minutter inkludert i avtalen. Altså PC-hjelp opptil 12 ganger gratis. Om man bruker opp alle de 12 inkluderte sesjonene kan man fortsatt få fjernhjelp med rabatterte priser.

Serviceavtale gir prioritet i kø og på telefon hos DigiFix. Husk at du for å få prioritet, må ha et abonnement på forhånd. Skulle det haste veldig, og du trenger at vi starter på jobben umiddelbart, får du halv pris på hastesak/dedikert tekniker.

For å sørge for at du alltid er sikret og oppdatert på PC-fronten inkluderer vi én PC/Mac-rens i året. Det gjelder på en valgfri PC/Mac i husstanden. Din gratis PC/Mac-rens får du mot slutten av hver avtaleperiode. Det forutsettes medlemskap i 12 måneder for å få en gratis PC/Mac-rens. Med en serviceavtale hos DigiFix får du rabatt på alt arbeid som foregår på timepris.

Bindingstiden er kun én (1) måned. Oppsigelse gjelder én måned fra neste avtalegirotrekk (20. hver mnd.). Om kunde selv fjerner avtalegiro før tiden sendes purring med gebyr. Ved oppsigelse avregnes mellomlegg ved benyttede fjernhjelpssesjoner, og faktura for eventuelt restbeløp sendes. PC-rens forutsetter medlemskap i 12 måneder. Ved oppsigelse avregnes brukte sesjoner. Eksempel: om man bruker 5 sesjoner og sier opp avtalen etter 2 måneder faktureres det for (5-2=3) 3 stk. fjernhjelpsesjoner. Dette for å unngå misbruk som går ut over de andre kundne. Alle med avtale kan selvfølgelig få så mange rabatterte timer de ønsker uten at dette påvirkes av avtaletiden.

VIP-avtale

VIP-avtale inneholder et fastsatt antall sesjoner med fjernhjelp og mulighet for å få hjelp i DigiFix AS sine lokaler.  All hjelp via fjernstyring av din enhet, eller hjelp pr. telefon regnes som en sesjon.  Hver sesjon er opptil 30 min. Problemer som krever lengre tids hjelp, ut over tre sesjoner sammenhengende faktureres etter til enhver tid normale satser.

Med VIP-avtale får du vår høyeste prioritet for privatpersoner. Husk at du må ha et abonnement på forhånd for å få prioritet på arbeid. Du får alltid en dedikert tekniker til dine jobber og dine jobber påbegynnes umiddelbart, med forbehold om at det ikke er for mange andre med hastesak inne. Da begynner vi selvsagt så raskt vi kan etter dette. Du får 24 sesjoner per år, på inntil 30 minutter inkludert i avtalen. Disse sesjonene kan brukes her hos oss eller som fjernhjelp. Om man bruker opp alle de 24 inkluderte sesjonene kan man fortsatt få fjernhjelp med rabatterte priser. For å sørge for at du alltid er sikret og oppdatert på PC/Mac-fronten inkluderer vi to (2) PC/Mac-rens i året. Det gjelder på to stk. valgfri PC/Mac i husstanden. Dine gratis PC/Mac-renser får du mot slutten av hver avtaleperiode. Det forutsettes medlemskap i minimum 12 måneder for å få gratis PC/Mac-renser. Med en VIP-avtale hos DigiFix får du rabatt per time på alt arbeid som foregår på timepris.

Bindingstiden er kun én (1) måned. Oppsigelse gjelder én måned fra neste avtalegirotrekk (20. hver mnd.). Om kunde selv fjerner avtalegiro før tiden sendes purring med gebyr. Oppsigelse må skje skriftlig. Ved oppsigelse avregnes mellomlegg ved benyttede fjernhjelpsesjoner, og faktura for eventuelt restbeløp sendes. PC-rens forutsetter medlemskap i 12 måneder. Ved oppsigelse avregnes brukte sesjoner. Eksempel: om man bruker 10 sesjoner og sier opp avtalen etter 2 måneder faktureres det for (10-24/12*2=6) 6 stk. fjernhjelpsesjoner. Dette for å unngå misbruk som går ut over andre kunder. Alle med avtale kan selvfølgelig få så mange rabatterte timer de ønsker uten at dette påvirkes av avtaletiden.

DigiFix Total Sikkerhet og DigiFix Sikkerhet

Dette avsnittet omtaler våre sikkerhetspakker. DigiFix kan ikke belastes feil som skyldes tilfeller som ligger utenfor selskapets myndighet eller kontroll. Tjenesten består av programvare levert av tredjepart, og kunde og kunde samtykker også til de enhver tids gjeldende vilkår gitt av tredjepart.

Oppsigelse

Bindingstiden er tolv (12) måneder fra avtaleinngåelse. Etter de første tolv måneder er det ingen bindingstid. Oppsigelse gjelder én måned fra neste avtalegirotrekk (20. hver mnd.). Om kunde selv fjerner avtalegiro før tiden sendes purring med gebyr. Oppsigelse må skje skriftlig. Ved oppsigelse avregnes mellomlegg ved benyttede fjernhjelpsesjoner, og faktura for eventuelt restbeløp sendes.

Fri support og oppsett

Det er fritt oppsett om kunde flytter DFTS/DFS fra én enhet til en annen enhet. Det er fri support om det er noe spesifikt feil med noe av innholdet i DFTS/DFS på en av enhetene. Support som ikke er direkte relatert til DFTS/DFS kan dekkes av annen avtale eller det belastes kunden som normalt arbeid. Om pakken skal flyttes fra en enhet til en annen må kunde samtidig gi DigiFix tilgang til både ny og gammel enhet.

DigiSky

DigiFix kan ikke belastes feil som skyldes tilfeller som ligger utenfor selskapets myndighet eller kontroll. Tjenesten leveres av tredjepart, og kunde samtykker også til de enhver tids gjeldende vilkår gitt av tredjepart. Denne pakken er utgått, men beholdes i betingelsene inntil det er faset ut.

Forbehold og annet

Det tas forbehold om skrivefeil her og i våre prislister, og generelle prisfeil grunnet, men ikke begrenset, til våre leverandører. Endringer som avtales over telefon vil være gjeldene selv om kopi av kundeskjema ikke korresponderer med muntlig avtale.

Faktura

Fakturagebyr/Administrasjonsgebyr på minimum 39,- tilkommer alle fakturaer og ev. bilag som sendes sammen med avtalegirotrekk. Kunde har ikke mulighet til å unnlate å betale, eller motfakturere om ikke dette spesifiseres på forhånd.

Viktig: denne siden kan ikke kopieres, reproduseres eller brukes av andre enn DigiFix. Betalende kunder har likevel tillatelse til å skrive ut denne siden som egenreferanse.

(30. januar 2018 @ 14:35:10)
(5. januar 2018 @ 15:51:00)
(10. januar 2017 @ 16:22:45)